Gaza-puhe valtuustossa 6.5.

Puhuin kaupunginvaltuustossa Vasemmiston aiemmin jättämän valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Käsittelyssä on Vasemmistoliiton tekemä valtuustoaloite yhteistyön välttämisestä hyökkäyssotaa käyvien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa. Ymmärrän hyvin perustelut sille, että erillistä toimintaohjetta ei kaupungille kannata laatia, mutta toivon ja uskon että yhteistyöhön tällaisten valtioiden kanssa suhtaudutaan pidättyväisesti.

Tälläisiä valtioita ovat esimerkiksi Venäjä, Iran, Qatar, Saudi-Arabia, Israel ja Kiina sekä lukuisat muut.

Tällä hetkellä akuuteimpaa meihinkin välillisesti vaikuttavaa sotaa käydään Ukrainassa ja Gazan kaistalla Palestiinassa. Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen valtio ovat tuominneet Venäjän hyökkäyksen selväsanaisesti ja tukeneet Ukrainaa johdonmukaisesti. Siitä kiitos! Ikävä kyllä suhtautuminen Gazan tilanteeseen on ollut kaksijakoisempaa ja riittämätöntä. Siksi katson tarpeelliseksi puhua aiheesta.

Tilanteet eivät toki ole siinä mielessä verrannollisia, että Ukrainassa alkuperäinen hyökkääjä oli Venäjä, kun taas Israelissa sodan aloitti terroristijärjestö Hamas julmalla yli tuhannen siviilin hengen vaatineella hyökkäyksellään. Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen valtio oikeutetusti tuomitsivat molemmat hyökkäykset.

Israelin osalta tilanne kuitenkin muuttui nopeasti ja oikeutetun itsepuolustuksen kohtuulliset rajat ylitettiin, kun maa aloitti massiiviset kollektiiviset rankaisutoimet kaikkia gazalaisia kohtaan. Tuloksena on tuhansia kuolleita lapsia, äitejä, isiä, nuoria ja vanhoja. Tuhansia kuolleita viattomia ihmisiä, kuten Ukrainassakin. Gazassa on kuollut lyhyessä ajassa jo melkein 35 tuhatta ihmistä, joista 70% naisia ja lapsia. Ja suurin osa kuolleista miehistäkin lienee siviilejä. Luvut ovat epävarmoja, mutta suuruusluokka on oikea.

Tällä hetkellä meidän suomalaisten tulisi yhteisesti seistä sekä Ukrainan että Palestiinan puolella. Toimia aktiivisesti Ukrainan ehdoilla tehtävän rauhan puolesta. Toimia aktiivisesti panttivankien vapauttamiseksi, siviilien auttamiseksi ja ennen kaikkea pysyvän tulitauon saamiseksi Gazaan. Toimia aktiivisesti rauhanomaisen ja kansojen itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ratkaisun saamiseksi Israelin ja Palestiinan yli 70 vuotta jatkuneeseen kiistaan, jossa Israelin toiminta on jo pidempään muistuttanut apartheid-hallintoa.

Tiedän hyvin, että osa valtuutetuista on kanssani erimieltä Palestiinan osalta, vaikka Ukrainan tukemisesta yksimielisyyttä onneksi vallitseekin. Kysyn kuitenkin teiltä, että kuinka pitkälle olette valmiita tukemaan Israelin nykyisen hallituksen linjaa, jossa siviilit uhrataan oman poliittisen kannatuksen turvaamiseksi? Kuinka pitkään Hamasin viattomia siviilejä tappaneella terrori-iskulla voidaan oikeuttaa niinikään viattomien siviilien tappamista?

Gazassa avustusjärjestöjen työntekijät ovat ottaneet käyttöön kirjainlyhenteen WCNSF, joka on lyhenne sanoista ”wounded child, no surviving family”. ”Haavoittunut lapsi, ei hengissäselvinnyttä perhettä”. Sodan uhreista n. 40% uskotaan olevan lapsia.

Täytyykin muistaa, että Israelin toiminnasta ei kärsi Hamas, vaan tavalliset palestiinalaiset. Hamas voi päinvastoin saada katkeruudesta uutta voimaa, mikä voi entisestään pahentaa väkivallan kierrettä.

Suomen kansan mielipide Israelin toiminnasta onkin selvä. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 60% suomalaisista ei hyväksy Israelin viime kuukausien sotatoimia Gazassa, ja vain joka viides hyväksyy ne! Kansa on inhimillisyyden puolella, ja toivon että kansan ääni kuullaan.

Toivon, että pääsemme yli siitä keskustelusta, jossa Israelin toimien vastustajat leimataan Hamasin tukijoiksi, ja toisaalta Hamasin tuomitsevat Israelin tukijoiksi. Israel on muutakin kuin hallituksensa. Palestiina on muutakin, kuin Gazassa vallan kaapannut Hamas. Sekä Israelissa että Palestiinassa asuu kansoja, joilla on oikeus itsemääräämisoikeuteen ja tasa-arvoon. Alueen ristiriidat pohjaavat vuosikymmenten taakse, ovat syviä ja vaikeita. Siitä huolimatta niin israelilaiset ja palestiinalaiset että suomalaisetkin ovat kaikki ihmisiä, jotka tulisi kohdata ihmisinä eikä vihollisina. 

Tilanteeseen ei ole helppoa ratkaisua, mutta selvää on että aivan aluksi tarvitaan tulitauko ja rauha. Ilman rauhaa ei nimittäin voida rakentaa. Alueen ongelmat voidaan ratkaista vain poliittisesti, ei sotilaallisesti.

Tiedän että puheenvuoroni on synkkä ja näiden asioiden puhuminen ei ole minullekaan helppoa. Meistä jokaisen tulisi kuitenkin avata suunsa ja seistä oikealla puolella historiaa.

Toivon siis, että inhimillisyydelle ja empatialle on vielä tilaa myös kansainvälisessä politiikassa ja ulkopolitiikassa. Tämä toive on toki ensisijaisesti osoitettu maamme hallituksen suuntaan.

Näillä puheilla hyväksyn kaupunginhallituksen päätösesityksen ja pidän valtuustoaloitteen herättämää keskustelua tärkeänä. Täytyy muistaa, että toivon paremmasta tulee elää vahvana.

Valtuustoaloite: Yhteistyön välttäminen hyökkäyssotaa käyvien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa.

Hämeenlinnan Vasemmistoliitto jätti allaolevan valtuustoaloitteen 4.9. Taustalla oli Riihimäen, Hämeenlinnan ja Hämeen Liiton Israelin suurlähettiläälle lähettämä vierailukutsu, ja maakuntamme korkeimman virkajohdon hänelle pitämä esittelykierros puolustusteollisuusyrityksissä. Kirjoitin asiasta myös mielipiteen Hämeen Sanomiin.

Valtuustoaloite:
Yhteistyön välttäminen hyökkäyssotaa käyvien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa. Sitovan toimintaohjeen ja julkilausuman laatiminen.

Kaupungilta puuttuu tällä hetkellä linjaukset siitä, miten toimitaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta rajusti rikkovien maiden kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Venäjän osalta yhteistyö on oikeutetusti ja tarpeellisesti katkaistu, mutta muiden maiden osalta vastaavia linjauksia ei ole vielä tehty, ja toimintakulttuuri on kirjavaa.

Kaupungin strategiassa kaupunkimme keskeisiksi arvoiksi on päätetty muun muassa yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja kestävä elämäntapa. On strategiamme vastaista tehdä yhteistyötä arvojemme kanssa pahassa ristiriidassa olevaa politiikkaa toteuttavien maiden kanssa. Viranhaltijoiden päätöksenteon tueksi tarvitaan heidän toimintaansa ohjaava sitova toimintaohje.

Toimintaohjeessa tulee linjata, että ihmisoikeuksia ja kansainvälistä lakia rajusti rikkovien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja hyökkäyssotaa käyvien maiden kanssa vältetään kaikkea yhteistyötä. Näiden maiden edustajia ei kutsuta vierailulle, eikä vierailukutsuihin vastata. Tästä linjasta poikkeamisen tulee edellyttää erittäin painavaa syytä ja virallista poliittista hyväksyntää. Mahdollinen olemassaoleva yhteistyö näiden maiden kanssa tulee katkaista tai jäädyttää, kuten on jo toimittu Venäjän osalta.

Erityisen suuri merkitys toimintaohjeella on huoltovarmuuteen kiinteästi liittyvien alojen ja puolustusteollisuuden kohdalla. Näiden osalta yhteistyön välttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Nykyinen toimintaohjeen puute ja kirjava toimintakulttuuri luo kaupungille pahimmillaan vakavan maineriskin tai jopa turvallisuusriskin, jos yhteistyötä tehdään kansainvälistä lakia rikkovien maiden kanssa. Tästä syystä on syytä tehdä myös virallinen julkilausuma asiasta.

Vältettävien listalle joutuvien maiden kriteeristön laadinta ja toimintaohjeen määräykset tulee tehdä mahdollisimman tarkkarajaisiksi, mutta riittävän laajoiksi. Yhtäkään kriteerit täyttävää maata ei saa jättää toimintaohjeen soveltamisen ulkopuolelle poliittisin tai kauppasuhteisiin liittyvin syin.

Me aloitteen allekirjoittaneet esitämme:

Hämeenlinnassa laaditaan sitova toimintaohje, jossa linjataan, että ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta rajusti rikkovien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja hyökkäyssotaa käyvien maiden kanssa vältetään kaikkea yhteistyötä. Tällaisten maiden edustajia ei kutsuta vierailulle, eikä heidän vierailukutsuihinsa vastata. Olemassaoleva yhteistyö katkaistaan tai jäädytetään.

Tarkemmat yksityiskohdat, kuten kyseisten maiden määrittelyn tarkkarajainen kriteeristö, jätetään selvitettäviksi osana toimintaohjeen laadintaprosessia. Asiasta laaditaan lisäksi ensi tilassa kaupungin tahdon ilmaiseva julkilausuma.

Loppu yhteistyölle miehittäjävaltioiden kanssa!

Allaoleva mielipiteeni julkaistiin Hämeen Sanomissa 7.9.

Hämeenlinnan Vasemmistoliitto vaatii: kaupunkien ja maakuntien katkaistava yhteistyö ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa

Hämeenlinnan, Riihimäen ja Hämeen maakuntaliiton ylin johto tapasi viime torstaina vierailulle kutsumansa Israelin suurlähettilään. Häntä kierrätettiin maakuntamme kulttuurikohteissa ja puolustusteollisuuden yrityksissä. Toiminta herättää useita kriittisiä kysymyksiä.

Miksi pidettiin tarkoituksenmukaisena kutsua hyökkäyssotaa käyvän ja Yhdistyneiden Kansakuntien laittomaksi toteamaa miehitystä ylläpitävän maan edustaja vierailulle?

Venäjän edustajat on oikeutetusti suljettu ulos tällaisesta yhteistyöstä, joten miksi Israelia tarkastellaan eri tavoin?

Hämeen maakuntaliiton julkaisemassa tiedotteessa Israelia ylistettiin monisanaisesti, muun muassa start-up -yritysten korkeasta määrästä.

Ihmisoikeuksia taas ei mainittu sanallakaan! Sen sijaan puhuttiin yhteistyömahdollisuuksista ja kumppanuuksista, ja väläyteltiin asevientimahdollisuuksia.

Israel miehittää palestiinalaisalueita laittomasti, ja rajaa kansainvälisen lain vastaisesti palestiinalaisten liikkumisvapautta ja jopa pääsyä elintärkeisiin peruspalveluihin. Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on todennut Israelin siirtokunnat laittomiksi. Useat merkittävät ihmisoikeusjärjestöt pitävät Israelin politiikkaa apartheidiin verrattavana.

Käytännössä Israel käy pysyvää hyökkäyssotaa palestiinalaisia kohtaan.

Alueen tilanne on monimutkainen, eikä mustavalkoinen. Kaikista alueen ongelmista ei voi syyttää Israelia. On silti kansainvälisesti tunnustettu fakta, että Israel syyllistyy laittomaan ja julmaan miehitykseen.

Kaiken lisäksi Israelin ihmisoikeustilanne on heikentymässä entisestään. Maan hallitus on vakavasti heikentämässä tuomioistuinten riippumattomuutta ja oikeusvaltion edellytyksiä.

Yhtäläisyyksiä Venäjän kanssa ei ole vaikea löytää.

Yhteistyö laitonta hyökkäyssotaa käyvän maan kanssa tuo erittäin huonoa mainetta koko Hämeelle.

Kansainvälistä lakia rajusti rikkovien maiden, kuten Venäjän, Kiinan, Iranin, Israelin ja Saudi-Arabian, edustajia ei tule jatkossa kutsua vierailulle Hämeeseen.

Meidän ei myöskään tule millään tavalla edistää asevientiä ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Siinä sotkisimme kätemme vereen.

Maakuntaliitossa ja kaupungeissa on tarpeellista tehdä sitova toimintaohje ja julkilausuma, että ihmisoikeuksia rajusti rikkovien, laitonta miehitystä ylläpitävien tai hyökkäyssotaa käyvien maiden edustajia ei kutsuta vierailulle eikä yhteistyötä tehdä. Olemassaoleva yhteistyö tulee katkaista tai jäädyttää, kuten on Venäjän osalta jo toimittu.

Hämeenlinnan Vasemmistoliitto jätti asiasta aloitteen maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Aapo Reima
Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsen (vas.), maakuntavaltuutettu

Vappupuhe 2023

Pidin työväen vappujuhlan päätössanat torilla. Tori oli lähes ääriään myöten täynnä kuuntelemassa Palefacen esitystä ja poliittista sanomaa💪 Puheeni kokonaisuudessaan alla:

Hyvät toverit!

Kiitos teille kaikille hienosta vapputapahtumasta! Työväen ja opiskelijoiden juhla on yksi vuoden kohokohdista. Nyt kun sinimustat tuulet puhaltavat Suomessa, niin meillä on vahva tarve vasemmistolaisen liikkeen tiiviille yhteistyölle, reilulle vaihtoehdolle ja työväen sekä opiskelijoiden asiaa ajavalle politiikalle.

Jos Kokoomuksen johtamat hallitusneuvottelut onnistuvat, niin Suomeen muodostetaan kaikkein oikeistolaisin hallitus sitten Lapuan liikkeen aikojen. Toivottavasti neuvottelut kariutuvat, eikä sitä tarvitse nähdä. Siihen uhkaan on kuitenkin varauduttava.

Oikeistohallitusta ja leikkauksia on pohjustettu lähes uskonnolliset mittapuut saaneella julistamisella, minkä mukaan leikkaukset olisivat välttämättömyys eikä vaihtoehtoja olisi. Uhkana on Sipilän hallitustakin kylmempi kyyti. Jos näin käy, niin voittajat ovat harvassa. Tavallinen kansa kärsii, suurten pääomasijoittajien nauraessa vieressä.

Synkkyydelle ei kuitenkaan tule antaa sijaa. Vappu on ilon ja toivon juhla. Meidän täytyy olla vahva vastavoima oikeiston fantasioimalle kurjistamispolitiikalle. Emme voi hyväksyä työehtojen ja palkkojen polkemista, ihmisten toimeentulon romuttamista emmekä ihmisoikeuksien ja ympäristöarvojen murentamista. Toimitaan aktiivisesti paremman toimeentulon, kattavamman hyvinvointivaltion ja kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan puolesta. Eli paremman tulevaisuuden puolesta!

Hyvät kuulijat!

Vappu on työväen juhla. Juhlaan on syytä, vaikka ajat eivät ole todellakaan olleet helpot. Toimeentuloa murentava hintojen nousu on edelleen kiivasta, eikä nopeaa ratkaisua ole näköpiirissä. Monen meistä toimeentulo on ollut pahasti koetuksella. Palkkoihin ja sosiaaliturvaan on kyllä saatu reiluja korotuksia, mutta nekään eivät ole riittäneet korvaamaan hintojen nopeaa nousua.

Positiivisena huomiona haluan kuitenkin todeta, että työllisyyden saralla on tapahtunut paljon hyvää. Marinin hallituksen työllisyyspolitiikka on ollut tuloksellista, mikä osoittaa että hyvään työllisyyspolitiikkaan ei keppiä tarvita eikä kaivata. Toivoa sopii, että tämä muistettaisiin myös jatkossa.

Ei kuitenkaan siltä näytä. Sinimusta oikeisto terottaa kynsiään romuttaakseen toimivat työmarkkinat ja riittävän sosiaaliturvan. Työehtosopimusten yleissitovuus, yhdessä sopimisen kulttuuri, sosiaaliturva ja elämiseen riittävät palkat tulevat joutumaan rajun hyökkäyksen kohteeksi, jos maahan tulee oikeistohallitus. Ollaan siis hereillä ja valmiina vastatoimiin niin ay-liikkeessä kuin poliittisessa vasemmistossakin!

Keskeisin pointti on selvä: yhdestä työstä saadulla palkalla täytyy tulla toimeen! Se on normaalia maalaisjärkeä, ja ehdoton edellytys toimivalle yhteiskunnalle!

Hyvät ystävät!

Vappu on myös opiskelijoiden juhla. Itsehän olen siitä onnellisessa asemassa, että kuulun parhaillaan sekä opiskelijoihin että työväkeen. Voinen siis juhlia tuplasti!

Vakavasti puhuen työn ja opiskelun yhdistäminen on tuttu tilanne monelle toimeentulo-ongelmien kanssa painivalle opiskelijalle. Opiskelijoiden toimeentuloa tulee vahvistaa, ja painopistettä palauttaa lainasta opintorahan puolelle.

Erittäin keskeistä on myös vastata nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyskriisiin. Purkkaratkaisujen aika on ohi. Lupaukset mielenterveyspalveluiden parantamisesta ovat pitkään olleet kokoomuslaisittain sanottuna juhlapuheita, vaikka Marinin hallitus onneksi veikin niitä jonkun verran konkretian suuntaan. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Meidän pitää laittaa mielenterveyden polku ennaltaehkäisystä aina osastohoitoon asti kerralla kuntoon! Nuoret eivät enää niele yhtäkään puolivillaista lupausta.

Hyvät toverit!

Olen ihmetellyt, että miksi ilmastokriisi ja luontokato ovat jääneet viime aikoina pahasti taka-alalle julkisessa keskustelussa. Kunnollista mediatilaa eivät saaneet edes erittäin huolestuttavat uutiset siitä, että jäätiköiden sulamista ei voi enää estää.

Tarvitsemme päättäväisiä toimia luontokadon ja ilmastokriisin torjumiseksi, jotta meillä olisi jatkossakin neljä vuodenaikaa ja lumiset talvet. Jotta jatkossakin suomalainen luonto olisi kaunista ja puhdasta. Jotta talous ja yhteiskunta kestää. Suomi on pieni maa, mutta voi olla tässä selvästi kokoaan suurempi tekijä.

Meidän pitää varmistaa, että ympäristökriisien torjunta on reilua. Kustannuksia ei saa maksattaa duunareilla, vaan niillä, jotka eniten saastuttavat. 100 suurinta fossiiliyhtiötä on aiheuttanyt yli 70% maailman päästöistä. Miljardööri aiheuttaa tutkitusti miljoonakertaiset päästöt verrattuna keskimääräiseen ihmiseen. Ilmastotoimien maksajana ei siis tule olla tavallinen duunari, vaan rikas suurpääomasijoittaja. 

Hyvät kuulijat!

Solidaarisuus on työväenliikkeen kantava arvo, ja myös kansainvälinen solidaarisuus kuuluu kiinteästi vappuun. Suomen tulee osoittaa vankkumatonta tukea vapauden ja demokratian puolesta taisteleville kansoille ja ihmisille ympäri maailman.

Solidaarisuutta ukrainalaisille, kurdeille, palestiinalaisille ja uiguureille! Solidaarisuutta jokaiselle puolustustaistelua käyvälle, rauhan puolesta kamppailevalle sekä diktatuurin ja sorron ikeen alla elävälle!

Hyvät toverit, ystävät ja kuulijat,

kevät on toivoa täynnä. Kiitos hienosta työväen yhteisestä vapusta ja hyvällä yhteistyöllä kohti parempaa huomista!

Pride-liputus ei yksin riitä (HäSa 5.7)

Alla oleva mielipidekirjoitukseni julkaistiin Hämeen Sanomissa tänään 5.7! Kirjoituksessa vaadin Hämeenlinnan kaupungilta käytännön toimia yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien eteen.

Pride-liputus ei yksin riitä

Sateenkaariliput liehuivat Hämeenlinnassa ihmisoikeuksien puolesta. Pride-sateenkaariliputus on näkyvä ja tärkeä tuenosoitus sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhtäläisille oikeuksille. 

Pelkkä liputus ei kuitenkaan riitä. Hämeenlinnan on myös aktiivisesti toimittava yhdenvertaisemman kaupungin ja yhteiskunnan puolesta. Hämeenlinnalla on vielä paljon työtä tehtävänä tasa-arvon eteen.

Pride-liputuksen lisäksi sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus on huomioitava kaupungin käytännön toiminnassa ja taloudessa. Esimerkiksi julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja liikuntapaikoissa pitää olla tarjolla myös sukupuolittamattomat wc- ja pukeutumistilat, nykyisten vaihtoehtojen lisäksi. Näin tarjottaisiin jokaiselle turvallinen ja itselle sopiva vaihtoehto, torjuttaisiin syrjintää ja lisättäisiin julkisten tilojen saavutettavuutta. Tämä vaatimus tulee huomioida uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä.

Erityisen tärkeää yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta huolehtiminen on kouluissa ja terveydenhuollon palveluissa. Kaikille kaupungin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan työntekijöille olisi hyvä järjestää palkallista yhdenvertaisuuskoulutusta, jossa käytäisiin läpi myös sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuutta, itsemääräämisoikeuden merkitystä ja syrjimättömyysperiaatetta. Yhdenvertaisuutta edistetään koulussa ja terveydenhuollossa monin tavoin jo nyt, mutta tämänkaltainen laaja koulutus olisi hyvä ja tärkeä lisä muuhun tasa-arvotoimintaan.

Uudistusten valmistelussa ja päätöksenteossa on erittäin tärkeää kuulla niitä ryhmiä, joita päätökset koskevat. Sateenkaari-ihmisten osallisuutta pitää vahvistaa. Etenkin nuorten näkemyksiä yhdenvertaisuudesta on kuultava esimerkiksi nuorisotyön järjestämää toimintaa suunniteltaessa.

Tasa-arvo edellyttää tekoja.

Aapo Reima

Uusi kaupunginvaltuutettu (vas.)

Hämeenlinna